DE BESTE DEAL VOOR HET MKB!
Een website met online onderhoudssysteem.
ImageALGEMENE VOORWAARDEN WEBDESIGN
(DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN)

Algemene leveringsvoorwaarden Reklamestudio Artpollo gevestigd en kantoorhoudende te Grote Kerkhof 24, 7411 KV Deventer. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Reklamestudio Artpollo. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Reklamestudio Artpollo, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Reklamestudio Artpollo verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

1. Definities
1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
2. Onderhoud: het door Reklamestudio Artpollo. d.m.v. technische updates, onderhouden van het geleverde content management systeem (CMS).
3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Reklamestudio Artpollo een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid
1. Door ondertekening van een overeenkomst met Reklamestudio Artpollo verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Reklamestudio Artpollo en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Reklamestudio Artpollo opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgave door Reklamestudio Artpollo zijn geheel vrijblijvend.
2. Offertes en prijsopgave door Reklamestudio Artpollo blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Reklamestudio Artpollo. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Reklamestudio Artpollo zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Reklamestudio Artpollo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Reklamestudio Artpollo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Reklamestudio Artpollo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Reklamestudio Artpollo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Reklamestudio Artpollo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Reklamestudio Artpollo zijn verstrekt, heeft Reklamestudio Artpollo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Reklamestudio Artpollo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Reklamestudio Artpollo is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Reklamestudio Artpollo kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Reklamestudio Artpollo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Reklamestudio Artpollo of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Reklamestudio Artpollo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beŽindiging
1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Reklamestudio Artpollo voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
2. De Website en CMS komen altijd met een domein, hosting en een onderhoudscontract. De additionele kosten hiervan zijn € 195,- op jaarbasis. Het contract loopt altijd t/m 31 december van het volgende jaar. Hierna wordt het stilzwijgend, startend op 1 januari, met 1 jaar verlengd. De opzegtermijn is 3 maanden. Opzeggen dient schriftelijk plaats te vinden. Na opzegging komt het gebruik van de Website, CMS, domein en hosting voor de opdrachtgever te vervallen. Opdrachtgever dient in dit geval aan te geven of zijn domein opgezegd of verhuisd moet worden. Kosten hiervan zijn voor de opdrachtgever.
3. Reklamestudio Artpollo kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beŽindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Reklamestudio Artpollo gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. Reklamestudio Artpollo heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
5. Reklamestudio Artpollo heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting ten opzichte van Reklamestudio Artpollo niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Reklamestudio Artpollo zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Reklamestudio Artpollo kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Reklamestudio Artpollo gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan, grote € 150,- excl. BTW.

6. Levering en levertijd
1. Reklamestudio Artpollo gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Reklamestudio Artpollo eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Reklamestudio Artpollo. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Reklamestudio Artpollo ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Reklamestudio Artpollo over tot het voltooien van de volledige website.
3. Mocht Reklamestudio Artpollo onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Reklamestudio Artpollo alleen schriftelijk ingebreke worden gesteld, waarbij Reklamestudio Artpollo een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

7. Overmacht
1. Reklamestudio Artpollo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Reklamestudio Artpollo als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Reklamestudio Artpollo alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Reklamestudio Artpollo geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Reklamestudio Artpollo tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen
1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, reis(tijd)- en verblijfkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Wijzigingen in de tarieven worden door Reklamestudio Artpollo minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling
1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Reklamestudio Artpollo is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Reklamestudio Artpollo het verschuldigde bedrag te voldoen.
2. Voor het onderhoudscontract wordt door Reklamestudio Artpollo aan de opdrachtgever elk jaar, op 1 januari, een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Reklamestudio Artpollo het verschuldigde bedrag te voldoen.
3. In genoemde gevallen behoudt Reklamestudio Artpollo zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Reklamestudio Artpollo over het openstaande bedrag.
5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Reklamestudio Artpollo een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Reklamestudio Artpollo hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
7. Indien Reklamestudio Artpollo abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Reklamestudio Artpollo het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Reklamestudio Artpollo heeft voldaan.

10. Copyright en Eigendom
1. Al het door Reklamestudio Artpollo vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Reklamestudio Artpollo niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Reklamestudio Artpollo gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Reklamestudio Artpollo vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Reklamestudio Artpollo een contract is aangegaan.
2. Het eigendom van door Reklamestudio Artpollo verstrekte ideeŽn, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Reklamestudio Artpollo, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Reklamestudio Artpollo hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Reklamestudio Artpollo gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
3. Het eigendom van het door Reklamestudio Artpollo verstrekte Content Management Systeem(CMS) concept blijft volledig bij Reklamestudio Artpollo.
4. Reklamestudio Artpollo behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
5. De opdrachtgever garandeert Reklamestudio Artpollo, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho's, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriŽle eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Reklamestudio Artpollo zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

11. Aansprakelijkheid
1. Voorzover Reklamestudio Artpollo bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Reklamestudio Artpollo weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Reklamestudio Artpollo op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Reklamestudio Artpollo of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Reklamestudio Artpollo.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Reklamestudio Artpollo slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Reklamestudio Artpollo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Reklamestudio Artpollo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
4. Reklamestudio Artpollo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
5. De opdrachtgever dient Reklamestudio Artpollo terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Reklamestudio Artpollo geleden schade.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Reklamestudio Artpollo noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclame
1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Reklamestudio Artpollo, waarna Reklamestudio Artpollo deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Reklamestudio Artpollo binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
1. Reklamestudio Artpollo behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

15. Overig
1. Reklamestudio Artpollo zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Reklamestudio Artpollo.
2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Reklamestudio Artpollo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiŽle consequenties op de hoogte stellen.
3. Reklamestudio Artpollo is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Reklamestudio Artpollo en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Zwolle.

 

 

Algemene Voorwaarden Webdesign Reklamestudio Artpollo VOF dd. 06 juli 2007, nr 38025123, KvK Veluwe en Twente.

(DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN)